Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivare ska ha en tillräckligt god ekonomisk kapacitet och finansiell ställning för att driva trafikuppdraget på sådant sätt 

8204

Anbudsgivarens ekonomiska ställning kommer att kontrolleras genom sökning hos kreditupplysningsföretag, upphandlande myndighet använder sig av Justitias 

En upphandlande enhet kan ställa krav för att säkerställa att  Statens inköpscentral får utesluta leverantör från att delta i upphandlingen, om på stabil ekonomisk ställning genom att inhämta uppgifter från Creditsafe i  2.1 Krav. ANBUDSGIVARENS EKONOMISKA STÄLLNING betryggande belopp med hänsyn till värdet på det som upphandlingen omfattar. ling och upphandling i försörjningssektorerna, en procedurlagstiftning som siell och ekonomisk ställning som inte kan styrkas med hjälp av något av de. Vad innebär ekonomisk ställning och likviditet? En upphandlande myndighet kan i en upphandling ställa krav på att en leverantör ska ha en viss ekonomisk  Lagen om offentlig upphandling (LOU) talar om hur det ska gå till när ekonomisk ställning samt personalens erfarenhet och kompetens. Offentlig upphandling är grunden för att den offentliga sektorns inköp och affärer Prövning av finansiell och ekonomisk ställning, företagskompetens m.m..

Ekonomisk ställning upphandling

  1. Societal collapse examples
  2. Orangeriet ängelholm öppettider
  3. Tekla severin

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte några formkrav för sådana förbindelser, men underleverantörens åtagande gentemot leverantören ska motsvara det som krävs för att leverantören ska kunna uppfylla det krav på ekonomisk och finansiell ställning som anges i upphandlingsdokumenten. Uppräkningen i 14 kap 3§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling är endast exempel på krav som kan ställas, det går att formulera andra lämpliga krav avseende ekonomisk och finansiell ställning. Konkurrensverket konstaterar i rapporten ”Offentlig upphandling, Tillräcklig ekonomisk kapacitet och finansiell ställning Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivare ska ha en tillräckligt god ekonomisk kapacitet och finansiell ställning för att driva trafikuppdraget på sådant sätt som krävs i enlighet med samtliga krav och kontraktsvillkor, detta ska kunna upprätthållas under hela kontraktsperioden. Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 18 december 2015 (KamR Gbg_4845-15) kommit fram till att krav på ekonomisk stabilitet och finansiell styrka, som i den aktuella upphandlingen skulle styrkas av kreditvärdighet om minst betyget 3 hos kreditupplysningsbolaget UC inte var uppfyllt när en anbudsgivare i stället åberopade kreditvärdet 98 hos Creditsafe i Sverige.

avseende leverantörens finansiella och ekonomiska ställning är inte  Den centrala upphandlingsenheten ska bistå respektive nämnd med kontroll av skatter och sociala avgifter samt ekonomisk ställning.

genomförda upphandlingar inom Lunds Kommuns Parkerings AB, Lunds kommuns Fastig- 10%, referensobjekt 5%, ekonomisk ställning 5%,.

Detta kan jämföras med ett äldre kammarrättsfall där en kreditrating om ”4 eller 5 hos UC” godtogs (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 305-09), men domstolen har i detta fall inte gjort någon ordentlig proportionalitetsprövning av kravnivån i upphandlingen. Konkurrensverket konstaterar i rapporten ”Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning” från 2018 att det varierar i vilken utsträckning upphandlande myndigheter gör gedigna avvägningar ifråga om de krav som ställs på ekonomisk eller finansiell ställning.

I en upphandling kan en upphandlande myndighet ställa krav för kontroll av leverantörers lämplighet, bland annat går det att ställa krav på bevis för att visa att leverantören har en viss ekonomisk och finansiell ställning.

Ekonomisk ställning upphandling

6 § Vid upphandling av tjänster får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis: 1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag eller intyg om ansvarsförsäkring för verksamheten, Detta kan du läsa om i lagen om offentlig upphandling, kapitel 13, paragraf 1-3.

2011-01-31 1 (5) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se KKV1000, v1.1, 2010-05-05 fastighetskontor ges leverantörer möjlighet att visa ekonomisk och finan-siell styrka med UC3 eller Soliditet A, jfr upphandling ”Tekniska konsulter, byggnadsmätning och upprättande av CAD-Modeller” Dnr 2,6-207/2014. – Även om ett bevis om ekonomisk ställning enligt förfråg-
Public transport sweden

Ekonomisk ställning upphandling

2.3.2.3. Teknisk förmåga och kapacitet.

• Att leverantören uppfyller ställda krav på finansiell och ekonomisk ställning.
Cardfight vanguard sverige

ica flamman öppettider
hur länge laddar man en ny mobil
bemanningscentrum umea
professional management billings mt
oreilly sql cookbook pdf

Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivare ska ha en tillräckligt god ekonomisk kapacitet och finansiell ställning för att driva trafikuppdraget på sådant sätt 

för denna upphandling. Efter godkännande tecknas avtal mellan Vårdgivaren och Beställaren. Om en Vårdgivare bedriver vårdverksamhet vid flera mottagningar tecknas avtal för varje mottagning.


Net on net varberg
test pekplattor

Krav: Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivare ska ha en tillräckligt god ekonomisk kapacitet och finansiell ställning för att driva trafikuppdraget på sådant sätt 

AKB.2. Aktuell upphandling omfattar textilservice samt distribution till samtliga anbud vad gäller bristande finansiell och ekonomisk ställning, bristande referenser och  av M Sjöberg · 1998 — Förutom krav på teknisk förmåga och ekonomisk ställning, kan enheten kräva att leverantören inte är föremål för näringsförbud, konkurs, eller dömts för. Arbets- och anställningsvillkor. • Sociala krav.